MotoAktywni w Zakładzie Karnym z projektem „Jestem już odpowiedzialny – ratuję życie”

przeróbka

W piątek 23 stycznia, przedstawiciele Stowarzyszenia MotoAktywni odwiedzili zakład Karny Przeróbka. Cel wizyty to realizacja programu resocjalizacji sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej.

Pomysł zrodził się na kanwie spotkania otwartego, które odbyło się w ubiegłym roku. Wtedy to grupa naszych wolontariuszy przeprowadziła podobne zajęcia, które zostały przyjęte z wielkim zainteresowaniem przez osadzonych jak i wychowawców. Zajęcia okazały się na tyle ważne i istotne, że po tym spotkaniu w naszych głowach zrodził się pomysł na kontynuacje i to w szerszym zakresie. W porozumieniu i współuczestnictwie z Panią Agnieszką Szultka, powstał projekt programu: „Jestem już odpowiedzialny – ratuję życie”  skierowany w szczególności do osób odbywających karę za przestępstwa drogowe.
Wybór oddziału nie jest przypadkowy. Zakład karny w Gdańsku Przeróbce to jednostka penitencjarna typu otwartego i półotwartego. Przeznaczona jest dla skazanych młodocianych i dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Jeden z oddziałów funkcjonuje, jako oddział terapeutyczny, dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Skazani pracują nieodpłatnie dla wielu instytucji samorządowych, fundacji, stowarzyszeń, szpitali oraz szkół.
Program składa się z cyklu czterech spotkań podzielonych na dwie części : psychologiczną –  osadzeni zapoznawani są z wpływem alkoholu na kierowcę a także zagrożeniem związanym z używaniem substancji narkotycznych i różnego rodzaju używek jak również środków odurzających.

Druga część to ćwiczenia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy a w szczególności RKO, wyciąganie poszkodowanych z pojazdu, zdejmowanie kasku, pozycja boczna, badanie urazowe. Zagadnienia rozszerzone są o obrażenia typu: oparzenia, ciało obce, złamanie, krwotok, wstrząs itp. Dodatkowymi elementami są: RKO dzieci, podtopienie, zadławienie.

Program kończy się teoretycznym i praktycznym sprawdzianem z wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć.