STOWARZYSZENIE MOTOAKTYWNI
STATUT STOWARZYSZENIA
Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Motoaktywni, zwane dalej Stowarzyszeniem.

2.Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Gdańsk.

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

§3

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem przepisów tamtejszego prawa.

§4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm. ) oraz niniejszego Statutu.

§5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§6

Działalność Stowarzyszenia oparta jest w szczególności na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie o charakterze ruchu społecznego jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem swych członków. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§7

Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II : CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA §8

Celem Stowarzyszenia jest:

1.ocieplenie wizerunku motocyklistów w społeczeństwie, w szczególności jako uczestników ruchu drogowego, oraz budowanie pozytywnych relacji między uczestnikami ruchu,

2.promowanie pozytywnych zachowań wśród użytkowników dróg,

3.rozpowszechnianie wiedzy na temat pierwszej pomocy przedmedycznej,

4.edukacja w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania wypadkom,

5.organizacja szkoleń z zakresu pierwszej pomocy

6.działanie na rzecz rozwoju turystyki motocyklowej,

7.zapobieganie podziałom w środowiskach motocyklowych,

8.podnoszenie umiejętności w zakresie techniki jazdy na motocyklu,

9.upowszechnianie kultury fizycznej i sportów motocyklowych,

10.ochrona środowiska,

11.wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz udogodnień dla motocyklistów,

12.promowanie „jazdy bez %” oraz pomoc członkom Stowarzyszenia poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

§9

Stowarzyszenie swoje cele statutowe realizuje w szczególności poprzez:

1.organizowanie zjazdów koleżeńskich i zlotów motocyklowych,

2.organizowanie spotkań i konferencji na temat bezpieczeństwa ruchu na drogach,

3.upowszechnienie celów statutowych stowarzyszenia przy pomocy środków masowego przekazu,

4.współdziałanie z władzami rządowymi i samorządowymi w celach statutowych,

5.organizowanie imprez o charakterze kulturalno-oświatowym i turystyczno- sportowym,

6.udział w imprezach rekreacyjnych, w tym imprezach dla dzieci i młodzieży,

7.współpracę z innymi organizacjami motocyklistów,

8.udział w programach readaptacji społecznej,

9.organizowanie kursów i szkoleń z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa na drodze.

Rozdział III : CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§10

Stowarzyszenie dzieli członków na :

1.zwyczajnych,

2.wspierających,

3.honorowych.

§11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, która jest czynnie zaangażowana w realizację celów statutowych i:

1.wykaże się zamiłowaniem do motocykli,

2.złoży deklarację członkowską na piśmie,

3.przedstawi pozytywną opinię co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia,

4.posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

5.opłaci składkę wpisową.

§12

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu deklaracji i wpłacie składki członkowskiej, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

§13

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§14

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§15

Członkowie honorowi są przyjmowani zwykłą uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek 5 członków Stowarzyszenia.

§16

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1.biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2.korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

3.udział w zebraniach, konferencjach, zlotach, zjazdach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4.zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§17

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1.brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

2.czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

3.przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

4.regularnego opłacania składek.

§18

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego lecz mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

§19

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§20

Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

§21

Utrata członkostwa następuje na skutek:

1.pisemnej rezygnacji złożonej na ręce zarządu,

2.wykluczenia przez Zarząd:

a.na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia,

b.z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

c.z powodu notorycznego nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,

d.z powodu niepłacenia składek za okres przekraczający sześć miesięcy,

e.utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

f.utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,

g.śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§22

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie do 7 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o skreśleniu i wykluczeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

§23

Członkowie stowarzyszenia nie mogą być wynagradzani za wykonywanie swoich obowiązków. Nie dotyczy to zwrotu kosztów (np. przejazdu, zakwaterowania itp.) związanych z wykonywaniem decyzji zarządu lub walnego zgromadzenia, a także osób będących ekspertami i doradcami działającymi na zlecenie stowarzyszenia, w tym również członków stowarzyszenia.

Rozdział IV : WŁADZE STOWARZYSZENIA

§24

Władzami Stowarzyszenia są:

1.Walne Zgromadzenie Członków,

2.Zarząd,

3.Komisja Rewizyjna.

§25

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.

§26

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia stanowią inaczej.

§27

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

·z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

·z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§28

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§29

Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania drogą elektroniczną lub listem poleconym.

§30

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§31

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie odbywa się w trybie jawnym.

§32

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:

1.określenie kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2.uchwalanie zmian statutu,

3.wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,

4.udzielanie corocznie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5.rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6.uchwalanie budżetu,

7.uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

8.podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

9.rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

10.rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

11.rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

12.podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

13.podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§33

Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§34

Zarząd powoływany jest uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.

§35

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu ma prawo zwołać każdy członek zarządu.

§36

Do kompetencji Zarządu należą:

zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
realizacja celów Stowarzyszenia,
wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
sporządzanie planów pracy i budżetu,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
przyjmowanie i skreślanie członków.

§37

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym prezesa.

W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa.

§38

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie.

§39

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§40

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym z przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

§41

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.kontrolowanie działalności Zarządu,

2.przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,

3.składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

4.występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

5.składanie corocznie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

6.składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§42

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V : MAJĄTEK STOWARZYSZENIA §43

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1.ze składek członkowskich,

2.darowizn, spadków, zapisów,

3.dotacji, ofiarności publicznej.

§44

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§45

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§46

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§47

Do składania oświadczeń woli wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

Rozdział VI : POSTANOWIENIA KOŃCOWE §49

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3) przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§50

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§51

W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną.

§52

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie, zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

§53

Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o jego zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy.